TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
ภารกิจด้านวิจัยพัฒนาและการบริการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รัฐวิสาหกิจในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วว. เป็นองค์กรบูรณาการงานวิจัยและให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ ด้านนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ สนองความต้องการทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและสังคม ด้วยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็ง

ภารกิจด้านการวิจัย พัฒนา และบริการของ วว. แบ่งได้ ดังนี้
(แสดงเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภายนอก)