TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สิทธิดำเนินการ
เงื่อนไขการกรอง
ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผลฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.
สามารถสืบค้นในหน้านี้ ได้โดยการกดปุ่ม [F3]

รายการที่ได้รับใบประกาศแล้ว

กรองเฉพาะในปี พ.ศ.2558
ลำดับเลขที่คำขอประเภทชื่อเรื่องสังกัดวันที่ออกให้
1.1403000861อนุสิทธิบัตรสารผสมกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านน้ำฝทก.2/12/2558
2.1203000595อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีเตรียมเมล็ดเงาะ กรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะแปรรูปและผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะแปรรูปฝทอ.11/11/2558
3.1403000625อนุสิทธิบัตรสูตรส่วนผสมสบู่ใสที่มีส่วนประกอบของสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดผลมะแขว่นและกรรมวิธีการผลิตฝภผ.11/11/2558
4.1303000222อนุสิทธิบัตรสูตรซุปเห็ดและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.6/8/2558
5.702002776สิทธิบัตรเครื่องกรองน้ำฝวศ.24/7/2558
6.1303000221อนุสิทธิบัตรสูตรเครื่องดื่มน้ำเห็ดและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.24/7/2558
7.903000650อนุสิทธิบัตรระบบการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)โดยใช้โอโซนฝวศ.23/6/2558
8.903000631อนุสิทธิบัตรกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยสาหร่ายสายพันธุ์Oscillatoria okeni TISTR 8549ฝวช.12/6/2558
ช้อมูล :
กองบริการธุรกิจ
สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

หมายเหตุ :
1. เรียงตามวันที่ล่าสุดขึ้นเป็นลำดับแรกก่อน
2. แสดงรายการได้ไม่เกิน 99 รายการล่าสุด เท่านั้น
3. สามารถสืบค้นรายการในหน้านี้ได้ โดยการกดปุ่ม F3

ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผล ฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.