TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สิทธิดำเนินการ
เงื่อนไขการกรอง
ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผลฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.
สามารถสืบค้นในหน้านี้ ได้โดยการกดปุ่ม [F3]

รายการที่ได้รับใบประกาศแล้ว

กรองเฉพาะในปี พ.ศ.2557
ลำดับเลขที่คำขอประเภทชื่อเรื่องสังกัดวันที่ออกให้
1.1003000524อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเห็ดแครงฝภผ.4/12/2557
2.301003843สิทธิบัตรสูตรอาหารสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้เกิดรากของจำปีสิรินธรฝทก.7/11/2557
3.101001569สิทธิบัตรเครื่องสับย่อยฝวศ.7/11/2557
4.903000667อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทธิลีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดและกรรมวิธีการผลิตฝทก.5/9/2557
5.1003000561อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลร่างกายจากสารสกัดเปล้าตะวันฝภผ.18/4/2557
6.903000558อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตเจลสูตรลูกประคบฝภผ.1/4/2557
7.803000136อนุสิทธิบัตรน้ำเสาวรสพร้อมดื่มที่มีสารเบต้ากลูแคนฝทอ.3/1/2557
ช้อมูล :
กองบริการธุรกิจ
สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

หมายเหตุ :
1. เรียงตามวันที่ล่าสุดขึ้นเป็นลำดับแรกก่อน
2. แสดงรายการได้ไม่เกิน 99 รายการล่าสุด เท่านั้น
3. สามารถสืบค้นรายการในหน้านี้ได้ โดยการกดปุ่ม F3

ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผล ฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.