TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สิทธิดำเนินการ
เงื่อนไขการกรอง
ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผลฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.
สามารถสืบค้นในหน้านี้ ได้โดยการกดปุ่ม [F3]

รายการที่ได้รับใบประกาศแล้ว

กรองเฉพาะประเภท สิทธิบัตร
ลำดับเลขที่คำขอประเภทชื่อเรื่องสังกัดวันที่ออกให้
1.702002776สิทธิบัตรเครื่องกรองน้ำฝวศ.24/7/2558
2.101001569สิทธิบัตรเครื่องสับย่อยฝวศ.7/11/2557
3.301003843สิทธิบัตรสูตรอาหารสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้เกิดรากของจำปีสิรินธรฝทก.7/11/2557
4.502002198สิทธิบัตรตู้อบฝทก.22/11/2556
5.702000657สิทธิบัตรกล่องศบท.23/5/2556
6.101005264สิทธิบัตรเครื่องคัดแยกขนาดและตีวัตถุดิบศทม.4/2/2556
7.302001042สิทธิบัตรซุ้มทางเดินวว.5/11/2555
8.401003476สิทธิบัตรเครื่องคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฝทอ.7/9/2555
9.602001162สิทธิบัตรกล่องบรรจุขนมศบท.17/2/2555
10.302002628สิทธิบัตรปล่องผ้าโฆษณาพองลมวว.25/1/2555
11.302002627สิทธิบัตรกระโจมวว.20/1/2555
12.402001577สิทธิบัตรถาดใส่ขนมศบท.23/2/2554
13.302002518สิทธิบัตรกล้องจุลทรรศน์ฝวศ.19/10/2553
14.502000094สิทธิบัตรกล่องศบท.24/8/2553
15.402003149สิทธิบัตรกล่องบรรจุถาดใส่ขนมศบท.9/4/2552
16.402000871สิทธิบัตรภาชนะบรรจุศบท.7/11/2551
17.202002814สิทธิบัตรขวดใส่ของเหลวกบร.15/11/2550
18.101000709สิทธิบัตรการผลิตแผ่นพอลิยูรีเทนชนิดย่อยสลายได้โดยธรรมชาติจากของเหลือใช้น้ำมันพืชและไขสัตว์ฝทอ.
ช้อมูล :
กองบริการธุรกิจ
สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

หมายเหตุ :
1. เรียงตามวันที่ล่าสุดขึ้นเป็นลำดับแรกก่อน
2. แสดงรายการได้ไม่เกิน 99 รายการล่าสุด เท่านั้น
3. สามารถสืบค้นรายการในหน้านี้ได้ โดยการกดปุ่ม F3

ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผล ฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.