TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

e-Books
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฉบับปีเก่า 2548 ลงไป อ่านฟรี!
คลิก download

ศูนย์ความรู้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ที่ปรึกษา :

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
นางฉันทรา พูนศิริ
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
นายวิรัช จันทรา
ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร

ผู้จัดการ :

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ช่วยผู้จัดการ :

ดร.สุเมธ ภูมิอภิรดี

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา :

ดร.นฤมล รื่นไวย์

รองบรรณาธิการ :

นายศิระ ศิลานนท์

กองบรรณาธิการ :

ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์
ดร.พัชทรา มณีสินธุ์
นางอลิสรา คูประสิทธิ์
นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์
ดร.ปราโมช ไตรบุญ
ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต
ดร.เศกศักดิ์ เชยชม
ดร.ธัญชนก เมืองมั่น
ดร.ยุทธนา ฐานมงคล
ดร.ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ
ดร.ประเวช กล้วยป่า
ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
นางบุญเรียม น้อยชุมแพ
นางพัทธนันท์ นาถพินิจ
นางศิริสุข ศรีสุข
นางสลิลดา พัฒนศิริ
นางสาวบุญศิริ ศรีสารคาม
นางสายสวาท พระคำยาน
นางรัชนี วุฒิพฤกษ์
นางกนกพร เนียมศรี
นางชลธิชา นิวาสประกฤติ

ฝ่ายศิลป์ :

นายดุรงค์ฤทธิ์ สุดสงวน
นายสมเกียรติ ธรรมสูน
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์

ฝ่ายภาพ :

นายสิทธิชัย ศราวุธานุกุล

ฝ่ายการเงิน :

นางดุษฎี สาระโภค

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่
นางสาวยุพิน พุ่มไม้
นางสาววรรณรัตน์ วุฒิสาร

ฝ่ายประสานงานและโฆษณา :

นางสาวดิศลิน กอบวิทย์กรณ์
นางเพ็ญศรี สมประจบ
นางสาวมยุรี ศรีประโชติการนำบทความไปเผยแพร่
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2537 ในกรณีที่ต้องการนำบทความส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้หรือเผยแพร่ จะต้องมีการอ้างอิงถึง "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ทางสถาบันฯ ยินดีรับพิจารณาบทความจากบุคคลภายนอก ท่านสามารถติดต่อกับกองบรรณาธิการได้ ตามที่อยู่ของศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
บทความที่ส่งมาโดยบุคคลภายนอกนั้น จะต้องไม่เป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โดยบุคคลภายนอกนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพียงผู้เดียว

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้เขียนบทความโดยเฉพาะ วว.จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

สมัครสมาชิกวารสารฯ หรือสั่งซื้อ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย วว. ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) โดยออกรายไตรมาส เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำหน่ายปลีกในราคาเล่มละ 50 บาท หรือสมัครสมาชิกในราคาพิเศษสุด
• สมาชิกราย 6 เดือนจำนวน 2 เล่มราคา 80 บาท
• สมาชิกราย 12 เดือนจำนวน 4 เล่มราคา 155 บาท
• สมาชิกราย 24 เดือนจำนวน 8 เล่มราคา 290 บาท
ติดต่อ กองจัดการความรู้ ส่วนงานวารสารฯ (คุณดิศลิน)
โทร. 0-2577-9000 ต่อ 9033
หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
ศูนย์หนังสือ วว. (TISTR BookCenter)