TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

เดิมคือ ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (Thai National Documentation Centre; TNDC)

ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายการทำวิจัยและการถ่ายทอด เป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. โดยรวบรวม จัดระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งพิมพ์ของ วว. ให้บริการสารสนเทศ งานบริการห้องสมุด แก่นักวิจัย วว. นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จัดการอบรม-สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งภายใน และภายนอก วว.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศคร. [ About us ]
 (cc) by DaPino

รายงานการวิจัย วว.

TISTR Research reports

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2506 เพื่อดำเนินการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำผลงานที่ได้ สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคม

รายงานการวิจัย วว. เริ่มตีพิมพ์รายงานแต่ละโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 (ค.ศ.1965) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่วิจัยโดยนักวิจัยของสถาบันฯเอง รวมถึงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เป็นต้น ครอบคลุมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกว่าสองพันฉบับ ในหลากหลายกลุ่มสาขา

KLC News & Events
TISTR Knowledge Centre's Newse-Bookshelf
ห้องสมุด ศูนย์ความรู้ วว.
'
ห้องสมุด ศูนย์ความรู้ วว. พัฒนาระบบ e-Bookshelf ในรูปแบบทันสมัย ให้บริการ full-text e-books ของสำนักพิมพ์ต่างประเทศ ที่ห้องสมุดจัดหาหรือบอกรับสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ โดยนักวิจัยและพนักงาน วว. สามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (full-text) จากฐานข้อมูลเฉพาะรายการที่ วว.บอกรับสมาชิกไว้ ได้ทันที เมื่อเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เลข IP ภายในเครือข่าย วว.เท่านั้นAppropriate Technology


เพิ่มเติมที่เมนู e-Library / e-media สำหรับ วว.
TISTR Channel

วิดีโอแนะนำ วว.

  เพิ่มเติมที่ : YouTube.com/TISTR2506
e-Lib Tag cloud

เล่มใหม่!

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ | ฉบับย้อนหลัง >
more >
ข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์
Science News from ASTV Manager

TISTR Official FB fanpage
สังคมของคน Like วิทยาศาสตร์ไทย

Join with us : ติดตามความเคลื่อนไหว งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากผลการวิจัย สื่อความรู้ และหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมต่างๆServices


All Services
Library
Training
Internal KM  (staff only)

Products


Research reports
S&T Journals
KM LITE e-Magazine - Free!
Book Center

Electronics / Online


e-Library
e-BookShelf  (staff only)
Digital storage  (staff only)
TISTR BLOG

About us


About KLC
Terms & Conditions
About TISTR
Download