TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


เดิมคือ ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย (Thai National Documentation Centre; TNDC)

ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายการทำวิจัยและการถ่ายทอด เป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. โดยรวบรวม จัดระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งพิมพ์ของ วว. ให้บริการสารสนเทศ งานบริการห้องสมุด แก่นักวิจัย วว. นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จัดการอบรม-สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งภายใน และภายนอก วว.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศคร. [ About us ]
 (cc) by DaPino

รายงานการวิจัย วว.

TISTR Research reports

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2506 เพื่อดำเนินการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำผลงานที่ได้ สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคม

รายงานการวิจัย วว. เริ่มตีพิมพ์รายงานแต่ละโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 (ค.ศ.1965) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่วิจัยโดยนักวิจัยของสถาบันฯเอง รวมถึงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เป็นต้น ครอบคลุมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกว่าสองพันฉบับ ในหลากหลายกลุ่มสาขา

KLC News & Events
TISTR Knowledge Centre's News  • ห้องสมุด วว. โดยกองบริการสารสนเทศ ร่วมเผยแพร่รายการผลงานวิจัยของ วว. ผ่าน คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
  • กองบริการสารสนเทศ ร่วมกับ กองการตลาด เผยแพร่ e-Books นวัตกรรมเครื่องจักร วว. แล้ว 2 เรื่อง
  • กองบริการสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการธุรกิจ จัดทำหน้า แสดงข้อมูลการจดสิทธิบัตรของ วว. ให้สามารถดูออนไลน์ได้แล้ว
  • ศูนย์ความรู้ วว. เปิดให้ดาวน์โหลด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฉบับเก่า [download]
  • หัวหน้าโครงการ และนักวิจัย วว. สามารถติดต่อขอรับ "คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว." ฉบับตัวเล่ม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานวิชาการของ วว. ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ขอรับได้ที่ กองบริการสารสนเทศ โทร. 9100
  • นักวิจัย วว. สามารถดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว. ได้ที่ระบบเผยแพร่เอกสารในระบบ Intranet
  • นักวิจัย วว. สามารถดาวน์โหลด Template ไฟล์แม่แบบรายงานวิชาการ วว. ได้ที่ระบบเผยแพร่เอกสารในระบบ Intranet

e-Media

    ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ ห้องสมุด วว. จัดหาหรือบอกรับสมาชิกไว้กับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ
    โดยนักวิจัยและบุคลากร วว. สามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (full-text) ได้ทันที เมื่อเปิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วว.เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย วว. ที่น่าสนใจ
ดูหัวเรื่องผลงานวิจัย วว. เพิ่มเติมได้จาก ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร วว.
e-Lib Tag cloud

เล่มใหม่!

site search at klc.tistr.or.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ | ฉบับย้อนหลัง >
more >