ทรงพระเจริญ
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


สองพระบาท
ยาตราไป
ไทยทุกเขต
สองพระเนตร
เมตตา
ทั่วขอบขัณฑ์
สองพระหัตถ์
คุ้มเกล้า
เนานิรันดร์
สองพระกรรณ
สดับรู้
คู่ธรรมา


พระบารมี
ปรากฏ
ทั่วทศทิศ
พระราชกิจ
เกื้อกูลสุข
ทุกสาขา
พระปรานี
สร้างบุญทวี
ทุกทิวา
พระกรุณา
ปกเกล้า
ปวงชาวไทย


ยี่สิบแปด
กรกฎาคม
อุดมสวัสดิ์
โสมนัส
ใต้ร่มฉัตร
รัชสมัย
น้อมถวาย
พิพัฒน์พร
บวรชัย
มงคลไท้
ภูวไนย
ตราบกาลนาน


ประพันธ์โดย: ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย